บริการผู้ป่วยใน

1. เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรง ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยจะได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ซึ่งระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับ สภาพปัญหาและพยาธิสภาพของผู้ป่วย แต่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้

 

1.1 ผู้ป่วยจิตเวชหญิง

– แรกรับ รับไว้รักษาที่หอเฟื่องฟ้า เน้นการรักษาด้วยยาเป็นหลัก

– หลังจากอาการทุเลา ผู้ป่วยจะย้ายไปอยู่ที่หอทองอุไร ให้การรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัดหรือบำบัดแบบกลุ่ม ตามแผนการรักษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและพยาธิสภาพของโรค

 

1.2 ผู้ป่วยจิตเวชชาย

– ผู้ป่วยจิตเวชชายที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายผู้ป่วยจิตเวชพิเศษชาย รับไว้รักษาที่หอพุทธรักษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

– ผู้ป่วยจิตเวชชายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายรับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยชายแรกรับ ชื่อหอพิรุณทอง เน้นรักษาด้วยยาเป็นหลัก

– ถ้าแพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยอาการทางจิตทุเลา และมีความพร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้ ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านโดยญาติเป็นผู้รับกลับ

– กรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางจิตสังคมยุ่งยากซับซ้อนยังไม่พร้อมที่จะกลับไปดูแลตนเองที่บ้านจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยจะถูกย้ายไปอยู่ หอพวงชมพู 1หรือ 2 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

– สำหรับผู้ป่วยที่ทุเลาลงมากและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับไปอยู่ในชุมชน จำเป็นต้องได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกระบวนการกลุ่ม จะได้รับการย้ายไปอยู่ที่ตึกผกากรอง จนครบกระบวนการกลุ่มการมาเยี่ยมผู้ป่วยโดยปกติ ทางโรงพยาบาลฯจะนัดวันและเวลาที่ญาติสามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้ โดยติดต่อที่หอที่ผู้ป่วยพักรักษา โดยหอผู้ป่วยจะจัดสถานที่ให้ญาติและผู้ป่วยได้พูดคุยกันโดยสะดวก

 

การจำหน่ายผู้ป่วย

โรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยที่อาการทุเลา สามารถกลับไปรับประทานยาต่อเนื่องที่บ้าน และแพทย์อนุญาตให้กลับได้ โดยต้องมีญาติมารับกลับ หรือบางกรณี อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยกลับเองโดยรถโดยสารสาธารณะ ในกรณีที่ญาติไม่สามารถมารับกลับได้และผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับเองได้ หรืออาจพิจารณานำส่งที่บ้าน ยกเว้น ผู้ป่วยที่ถ้าไม่มีญาติหรือติดต่อญาติไม่ได้ เช่นกรณีผู้ป่วยที่บังคับรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้ โรงพยาบาลจะประสานเพื่อส่งไปสถานสงเคราะห์ต่อไปและผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการนัดมารับยาต่อเนื่องและให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก จนกว่าแพทย์จะพิจารณาส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสั่งหยุดการรักษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น