การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่

ให้บริการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด คิดมาก ไม่สบายใจ นอนไม่หลับ และผู้ที่มีอาการทางจิต ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตนเอง รวมทั้งมีอาการทางจิตจากพิษสุราและสารเสพติด

 

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.

วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.

บริการเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

วันศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

 

การมารับบริการ

1. การมารับบริการครั้งแรก ติดต่อรับบริการที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 1

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ติดต่อจุดบริการคัดกรอง ยื่นหนังสือส่งตัวจากสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

2. กรอกประวัติที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

3. ยื่นใบกรอกประวัติพร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ห้องเวชระเบียน ช่องหมายเลข 3

4. รับคำแนะนำการใช้สิทธิรักษา รับชุดประวัติ และติดต่อจุดคัดกรองอีกครั้ง

5. นั่งรอสัมภาษณ์ประวัติที่ห้องหมายเลข 25, 26 เมื่อสัมภาษณ์ประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปนั่งรอหน้าห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรคิวที่ได้รับ

6. หลังจากตรวจเสร็จติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประสานงานกลาง (หน้าห้องตรวจแพทย์เบอร์ 13) เพื่อดำเนินการทางเอกสารและนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

7. รับฟังการให้สุขภาพจิตศึกษาที่ห้องหมายเลข 25, 26

8. นำใบสั่งยาไปยื่นที่ห้องหมายเลข 10 เพื่อชำระเงิน และรอรับยา

 

หมายเหตุ : กรณีมาหลังเวลา 11.15 น. จะได้พบแพทย์ช่วงบ่าย

 

2. การมารับริการครั้งต่อไป

2.1 มารับบริการตรงนัด

 กรณีตรวจรักษากับแพทย์

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยพร้อมบัตรนัดที่ช่องหมายเลข 2 ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ และรอรับบัตรคิวพบแพทย์

2. วัดความดันโลหิตที่จุดคัดกรอง

3. นั่งรอหน้าห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรคิวที่ท่านได้รับหลังพบแพทย์ ติดต่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานกลาง (หน้าห้องตรวจแพทย์เบอร์ 13) เพื่อดำเนินการทางเอกสารและนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

4. นำใบสั่งยาไปยื่นที่ห้องหมายเลข 10 เพื่อชำระเงิน และรอรับยา

 

 

กรณีต้องเจาะเลือดก่อนพบแพทย์

1. ยื่นบัตรเพื่อเจาะเลือดที่ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคารคลายเครียด (อาคารแรก ซ้ายมือจากประตูเข้าโรงพยาบาลด้านหน้า)

2. หลังเจาะเลือด ให้ติดต่อช่องหมายเลข 2 ห้องเวชระเบียนชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อรับบัตรคิวพบแพทย์

3. วัดความดันโลหิตที่จุดคัดกรอง

4. นั่งรอหน้าห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรคิวที่ท่านได้รับ

5. หลังพบแพทย์ ติดต่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานกลาง (หน้าห้องตรวจแพทย์เบอร์ 13) เพื่อดำเนินการทางเอกสารและนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

6. นำใบสั่งยาไปยื่นที่ห้องหมายเลข 10 เพื่อชำระเงิน และรอรับยา

 

 

กรณีนัดนักจิตวิทยา หรือสหวิชาชีพอื่นๆ ก่อนพบแพทย์

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยพร้อมบัตรนัดที่ช่องหมายเลข 2 ห้อง

เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ และรอรับบัตรคิวพบแพทย์

2. วัดความดันโลหิตที่จุดคัดกรอง7

3. นั่งรอหน้าห้องตรวจนักจิตวิทยา หรือสหวิชาชีพที่นัด

– นักจิตวิทยา นั่งรอหน้าห้อง 21-23

– นักสังคมสงเคราะห์ นั่งรอหน้าห้อง 18

4. หลังตรวจหรือบำบัดเสร็จ ให้นั่งรอหน้าห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรคิวที่ท่านได้รับ กรณีไม่ต้องพบแพทย์ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประสานงานกลาง (หน้าห้องตรวจแพทย์เบอร์ 13) เพื่อดำเนินการทางเอกสารและนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

5. หลังพบแพทย์ ติดต่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดประสานงานกลาง (หน้าห้องตรวจแพทย์เบอร์ 13) เพื่อดำเนินการทางเอกสารและนัดครั้งต่อไป (ถ้ามี)

6. นำใบสั่งยาและเอกสารชำระเงินไปยื่นที่ห้องหมายเลข 10 เพื่อชำระเงิน และรอรับยา

 

 

กรณีรับยาเดิมกับพยาบาล

1. ติดต่อที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

วัดความดันโลหิต

2. ติดต่อห้องรับยาเดิม ห้องเบอร์ 19, 20 รับบัตรคิว และ

รอพบพยาบาล รับบัตรนัดและใบสั่งยา

3. นำใบสั่งยาไปยื่นที่ห้องหมายเลข 10 เพื่อชำระเงิน และรอรับยา

 

 

2.2 มารับบริการไม่ตรงวันนัด

1. ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียนหมายเลข 2 เพื่อรับบัตรคิว

2. วัดความดันโลหิตที่จุดคัดกรอง

3. นั่งรอหน้าห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ตรงกับชื่อที่ระบุในบัตรคิวที่ได้รับ หรือหน้าห้องรับยาเดิม กรณีรับยาเดิมกับพยาบาล (จะได้รับการตรวจหลังจากผู้ป่วยที่มาตรงนัด)

4. กรณีมาหลังเวลา 11.30 น. จะได้พบแพทย์ช่วงบ่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น