คลินิกและบริการพิเศษ

คลินิกผู้สูงอายุ

ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 08.30 – 12.00 น.

ผู้ป่วยใหม่
คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาหลงลืม หากสงสัยโรคทางกายแนะนำตรวจโรคทางกายตามโรคทางกายตามระบบ กรณีสงสัยโรคจิตเวชอื่น
ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบต่อไป
ส่งเวชระเบียนเพื่อทำบัตรผู้ป่วยใหม่ และทำแฟ้มเวชระเบียน
สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วยใหม่ ประเมินแบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ประเมินซึมเศร้า 2Q , 9Q , 8Q
ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจสภาพจิต และตรวจทางระบบประสาทหรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามสหวิชาชีพ ตามประเด็นการส่งตรวจของแพทย์ เช่น การตรวจ
ทางจิตวิทยาด้วยแบบทดสอบ MMSE MOCA 3MS และแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง
ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา
ส่งห้องบำบัดเบอร์ 6,7 เพื่อให้บริการปรึกษาแก่ผู้ดูแล โดยเน้นเรื่องการจัดการความเครียด และประเมินแบบทดสอบความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแล
เพื่อติดตามผลหลังการรักษา 6 เดือน
ส่งต่อจุดประสานงานกลางเพื่อนัดเข้าคลินิกสุขใจ หรือนัดส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมในการตรวจรักษาครั้งต่อไป
ส่งห้องยาเพื่อรับยาและให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร

ผู้ป่วยเก่า
ส่งเวชระเบียนเพื่อค้นแฟ้มเวชระเบียน กรณีเป็นผู้ป่วยเก่า และประทับตรายาง “คลินิกสุขใจ”
ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ และประเมินซึมเศร้า 2Q , 9Q , 8Q, NPI-Q, แบบประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, แบบทดสอบความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแล
ส่งพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา
ส่งห้องเบอร์ 6,7 บำบัดเพื่อให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับความสำคัญของปัญหา โดยประเมินแบบทดสอบก่อนและหลังการบำบัด
เมื่อครบโปรแกรมจิตสังคมบำบัด
ส่งต่อจุดประสานงานกลางเพื่อนัด หรือส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมในการตรวจรักษาครั้งต่อไป
ส่งห้องยาเพื่อรับยาและให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาโดยเภสัชกร

บริการแพทย์แผนไทย
-นวดประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษา
-การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค
-การประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค
-นวดเพื่อการผ่อนคลายสุขภาพ
-นวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ
-นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
-เก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อการผ่อนคลาย

วันเวลาให้บริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 – 00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนการมารับบริการแพทย์แผนไทย
ติดต่อจองคิวนัดหมายที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย และติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ
กรณีที่ยังไม่มีคิวนัดหมาย ให้ติดต่อจองคิวนัดหมายที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยก่อนทุกครั้ง
รับบริการตามความต้องการโดยใช้เวลาในการรับบริการครั้งละ 1 ชั่วโมง
บริการทันตกรรม
ให้บริการประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.
ขั้นตอนมารับบริการทันตกรรม

  1. ติดต่อขอนัดวันและเวลา ที่กลุ่มงานทันตกรรม โทร.044-233912
  2. มาตามวันและเวลาที่นัดหมาย
  3. – ผู้ป่วยใหม่ ติดต่อทำบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ         
    – ผู้ป่วยเก่า ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารทันตกรรม             
  4. ก่อนทำหัตถการ ต้องตรวจ ATK ทุกราย