แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการสุขภาพจิต ที่มุ่งเน้นการรักษา ในระดับตติยภูมิ ยุ่งยาก

  ซับซ้อน รุนแรงในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครอบคลุมในเขตสุขภาพจิตที่ 9  4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ผู้ป่วยใหม่/ผู้รับบริการที่มาไม่ตรงนัด/ผู้มาติดต่อรับบริการอื่น ๆ ให้ติดต่อจุดคัดกรอง บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อประเมินอาการฉุกเฉินทางจิต ทางกาย และภาวะการติดเชื้อ
  2. การเข้ารับบริการ

    – ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำชุดประวัติผู้ป่วยใหม่ ที่ห้องเวชระเบียน ช่องหมายเลข 2 แล้วชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิต และสัมภาษณ์ประวัติก่อนพบแพทย์

    – ผู้ป่วยเก่าตรงนัด ยื่นบัตรนัดที่ห้องเวชระเบียน ช่องหมายเลข 5 แล้วรอรับบัตรคิว/ชั่งน้ำหนัก/วัดความดันโลหิต และรอรับบริการตามขั้นตอนต่อไป

    – ผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เข้ารับริการที่ห้องฉุกเฉิน