ตรวจรักษาเด็ก

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการตรวจรักษา และให้ปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ พฤติกรรม ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ปัญหาอื่น ๆ ในระดับตติยภูมิ  ที่รุนแรง  ยุ่งยาก  ซับซ้อน ตั้งแต่อายุ 2 ถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

ปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  1. ปัญหาทางอารมณ์วิตกกังวล ซึมเศร้า
  2. ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว พูดปด ไม่อยากไปโรงเรียนพฤติกรรมติดเกม พฤติกรรมทำร้ายตนเอง
  3. ปัญหาการเรียน เช่น โรคสมาธิสั้น ภาวะพร่องทางการเรียนรู้
  4. ปัญหาพัฒนาการล่าช้า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก
  5. ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัสสาวะรดที่นอน ปัญหาการนอน ถอนผม อิจฉากันในพี่น้องเป็นต้น 
  6. กรณีผู้ป่วย oscc ที่จำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช เมื่อได้ผ่านกระบวนการตรวจจากโรงพยาบาลฝ่ายกายแล้ว
  • เปิดบริการในวัน เวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

1.ผู้ป่วยมาใหม่

   คัดกรอง ประเมินอาการ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการปรับพฤติกรรม สำหรับผู้ป่วยใหม่ในการบริการครั้งแรกผู้ป่วยอาจไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ทันที (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกฉิน)**

  1. ผู้ป่วยรายเก่า

    2.1 กรณีมาตรงนัด ยื่นบัตรที่แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

    2.2 กรณีมาไม่ตรงนัดหรือขาดการติดต่อ ยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียนและมารับบริการที่แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  • ขอความร่วมมือ เนื่องจากมีผู้ป่วยรอคิวการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก หากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการในวัน เวลาที่นัดไว้ กรุณาโทรแจ้งก่อนถึงวันนัด ในวันราชการ เวลา 14.00 – 16.00 น. เพื่อแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จะประสานให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ เข้ารับบริการแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– โทรศัพท์ : 044-233-999 ต่อ 65606 แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์