สิทธิการรักษา

ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สามารถใช้สิทธิในการรักษาได้เช่นเดียวกับการรักษาที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย

  1. กรณีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ในเขต9 (จ.นครราชสีมา, จ.ชัยภูมิ, จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์)

1.1 ผู้ป่วยตรงนัดและไม่ตรงนัด สามารถใช้สิทธิในการรักษาได้

1.2 ผู้ป่วยบัตรใหม่ ที่มารับบริการครั้งแรก  สามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ และให้ผู้ป่วยนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิการรักษาตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.)

  1. กรณีใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) นอกเขต9 ต้องมีหนังสือส่งตัวมาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีสิทธิแล้วแต่ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลใด
    3. สิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิได้เฉพาะสิทธิ์ของ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลปากช่องนานา และ สิทธิประกันสังคม รพ.อื่นๆ ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษา
    4. สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกได้ตามระเบียบ กรมบัญชีกลางหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ป่วยที่มารับบริการต้องชำระค่าบริการผู้ป่วยนอกในส่วนเกินที่เบิกไม่ได้จำนวน 50 บาท ทุกครั้งที่มารับบริการ)
    5. สิทธิรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานรัฐ) ต้องชำระเงินเองทั้งจำนวนทุกครั้งที่มารับบริการ

การรับยาแทนผู้ป่วย
          
ผู้ป่วยที่มีอาการดี บางครั้งไม่สะดวกในการมารับยาด้วยตนเอง สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้แต่ต้องเป็นญาติสายตรงที่มีชื่อระบุในเวชระเบียนผู้ป่วยเท่านั้น  กรณีที่ไม่ใช่ญาติสายตรงต้องมีใบมอบอำนาจสามารถรับยาแทนผู้ป่วยได้

***หมายเหตุ :   1. ให้ผู้ป่วยที่มารับบริการนำบัตรประชาชนมาทุกครั้ง

  1. ในกรณีที่มาขอใบรับรองแพทย์ ผู้ป่วยต้องชำระเงินเอง

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดก่อนมารับบริการ ได้ที่ โทร.0-4423-3999 ต่อ 65205 (งานประกันสุขภาพ)