ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ใส่ความเห็น