014 มาตรฐานการให้บริการ
      ตรวจรักษาผู้ใหญ่
      ตรวจรักษาเด็ก
      คลินิกและบริการพิเศษ
      สิทธิการรักษา
      บริการผู้ป่วยใน
      รักษาผู้ป่วยยาเสพติด
      คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการจัดการข้อร้องเรียน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      ⮞ อัตราการครองเตียงปี2567
     สถิติผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครรินทร์ ปี2566

      OPD
      IPD
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ผู้ป่วยนอก
      โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ผู้ป่วยใน
017 E-Service
      ⮞  ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์
      ⮞  จองคิวรรับบริการ
      ⮞  LINE Official Account น้องจิตดี
        บริจาคจิตเวชโคราช